Privacyverklaring

1. Inleiding

Stichting Daelzicht (“Daelzicht”) verwerkt dagelijks informatie over personen. Daelzicht respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Daelzicht verwerkt en voor welke doeleinden. Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Daelzicht, gevestigd aan de Heerbaan 17 te (6097 AV) Heel, KvK-nummer 13037206, e-mailadres: daelzicht@daelzicht.nl, is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, kunt u zich wenden tot onze Functionaris Gegevensbescherming, e-mailadres: functionaris.gegevensbescherming@daelzicht.nl.

2. Persoonsgegevens Daelzicht verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.

Cliënten

Daelzicht verwerkt persoonsgegevens van cliënten, in het kader van de zorg en dienstverleningsovereenkomst of op basis van wettelijke grondslagen. Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens van cliënten, wordt verwezen naar het verwerkingenregister.

Werknemers

Daelzicht verwerkt ook persoonsgegevens van werknemers, in het kader van de arbeidsovereenkomst en op basis van wettelijke grondslagen. Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens van werknemers, wordt verwezen naar het verwerkingenregister.

Vrijwilligers

Daelzicht verwerkt ook persoonsgegevens van vrijwilligers, in het kader van de vrijwilligersovereenkomst. Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers, wordt verwezen naar het verwerkingenregister.

Sollicitatieprocedure

Daelzicht verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, per post, per e-mail en/of telefoongesprekken. De verzamelde gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en worden uiterlijk 4 weken na afloop van de procedure verwijderd. Indien u daarvoor toestemming geeft kan Daelzicht uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie, zodat in de toekomst eventueel wederom contact met u kan worden opgenomen.

3. Delen met derden

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met organisaties of bedrijven buiten Daelzicht, behalve in onderstaande gevallen.

Wettelijke verplichting

Indien een wettelijke verplichting dit eist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken.

Uitvoering van een overeenkomst

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen na te komen.

Met uw toestemming

Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.

Voor externe verwerking

We verstrekken persoonsgegevens aan derde organisaties zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze leveranciers voor personeelsadministratiesystemen en personenvervoerders.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verkregen zijn. Hierna worden uw persoonsgegevens verwijderd.

4. Uw rechten

U heeft een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, wissen van gegevens, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar.

Recht van inzage

Op uw verzoek wordt schriftelijk medegedeeld of en zo ja, welke persoonsgegevens Daelzicht van u verwerkt. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument.

Verbetering of aanvulling

Na inzage kunt u schriftelijk verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen.

Gegevenswissing

U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:

– de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;

– u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in; en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;

– u maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;

– de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;

– wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;

– wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld.

Beperking verwerking

Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

Overdracht digitale data

Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, hebt u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

Bezwaar

U mag te allen tijde bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Verwerken wij uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden, dan mag u daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.

Uitoefenen rechten

Wilt u van uw rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met ons via het emailadres functionaris.gegevensbescherming@daelzicht.nl. Daelzicht zal op uw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben. Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

5. Klachten

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Deze kunt u melden bij de Raad van Bestuur van Daelzicht via het emailadres daelzicht@daelzicht.nl Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

6. Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar: functionaris.gegevensbescherming@daelzicht.nl Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van deze website en daarbuiten te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod te verhogen. Klik op akkoord om aan te geven dat je instemt met ons privacy statement en cookieverklaring.